Adatvédelmi nyilatkozat(GDPR)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

II. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

3. Az érintett jogainak elősegítése

III. FEJEZET - LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN -

TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

1. Általános tájékoztatás a sütikről

2. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről

IV. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

(1.) Az érintett jogai röviden összefoglalva

(2.) Az érintett jogai részletesen

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának

elősegítése

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől

gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a

személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági

jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

2

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)

2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő

megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a

személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően

megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak

gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról

és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk

eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy

kérésére, meg kell küldeni.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: GA-Corporation Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Budai út 5.

Cégjegyzékszám: 07 09 024216

Adószám: 24713029-2-07

Képviselő: Gáspár Zsolt

Telefonszám: 06-20-38-29-200

E-mail cím: gacorpkft@gmail.com

Honlap: www.dnsbaits.com

Webshop: www.dnsbaits.com

(a továbbiakban: Társaság)

 

2. Kézbesítés, csomagküldés

Az alábbi Adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék

kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma)

és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

A SAD Logisztikai és Online Média Kft. (székhely: 2030 Érd, Diósdi út 35)

Továbbiakban BK-Trans

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1) Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az

érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban

meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó

technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy

cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes

adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt

négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes

adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is

szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell

adni.

5

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely

más ügyekre is vonatkozik – pl értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a

hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen

megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában,

világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen

nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes

adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a

szerződés teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,

mint annak megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,

valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az

adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul

szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett

hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az

érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az

adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt

egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó

jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és

jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás

megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való

utalás nyilvánosságra hozatalával is.

3. Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak

gyakorlását.

 

6

III. FEJEZET

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

- TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL -

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a

hozzájárulását kell kérni.

1. Általános tájékoztatás a sütikről

1.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a

látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később

ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége,

érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden

HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a

felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

1.2. A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van

arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak

megfelelően tudja azt a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a

felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy a

felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a

tartalma be van építve az oldalba (pl. Facebook, Google Analytics, AdWords), ezáltal

profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak

tekinthető.

1.3. A sütik fajtái

1.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a

felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit

tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren

kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session

süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll,

ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva.

Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden olyan sütit, amelyek a

böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session: egy böngészőhasználat az

elindítástól a kilépésig).

1.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek

megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a

felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási

adatokat jelentik.

1.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez,

általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a

felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,

kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics,

AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a sütik a látogatóról való profilalkotás

készítésére alkalmasak.

7

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

 

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

1.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.

Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy

hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában

megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az

automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn

 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat bizonyos

webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem megfelelő működése a sütik (cookie-k)

nélkül.

2. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről

2.1. A sütik által kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során

a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat

rögzíti és kezeli:

• a látogató által használt IP cím,

• a böngésző típusa,

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

• látogatás időpontja,

• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,

• kattintás.

8

2.2. A honlapon és webshopban alkalmazott sütik

2.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik

ahhoz szükségesek, hogy a látogatók zökkenőmentesen böngészhessék a

weboldalt, és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül

elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott

oldalakon végzett műveletek megjegyzését. Ezen sütik adatkezelésének időtartama

kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével,

illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a

számítógépéről.

A kezelt adatkör: JSESSIONID - munkamenet azonosítás a felhasználó

beléptetéséhez és a kosár kezeléséhez.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása

céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához

technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek

azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell

üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során

alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,

ha a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok

teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges

mértékben és ideig.

2.2.2. Használatot elősegítő sütik

Megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a

felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási

adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény

növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

2.2.3. Teljesítményt biztosító sütik

Információkat gyűjtenek a felhasználó által meglátogatott, a felhasználó weboldalon

belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél

alkalmazásai.

Társaságunk Google Analytics és a DoubleClick szolgáltatásokat használja (és az ő

sütijeiket) elsősorban látogatói és termék-népszerűségi statisztikák gyűjtésére.

Facebook nyomkövető cookie-kat weboldalunk nem használ és nem telepít a

böngészőbe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

2.2.4. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A webáruházhoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai Külső szolgáltatókkal

működik együtt. A Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez,

ezen felül pedig sok esetben sütik, vagy egyéb kattintásmérők használatával

biztosítják a webáruház elemzését, statisztikák készítését.

9

A Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik bármikor törölhetők a Felhasználó

készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában

visszautasítható a sütik használata.

A Külső szolgáltatók által elhelyezett süti beazonosítása az adott sütihez kapcsolódó

domain alapján történhet.

A Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi

tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai Külső szolgáltató: Google LLC.

IV. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

(1.) Az érintett jogai röviden összefoglalva

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése;

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik;

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a

személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg;

4. Az érintett hozzáférési joga;

5. A helyesbítéshez való jog;

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog;

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség;

9. Az adathordozhatósághoz való jog;

10. A tiltakozáshoz való jog,

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást;

12. Korlátozások;

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről;

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz

való jog);

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog;

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog.

(2.) Az érintett jogai részletesen

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának

elősegítése

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó

valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell

nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az

információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat

is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy

más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

10

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai

gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a

Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az

érintettet tájékoztatni kell.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon

belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,

hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet

bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és

intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj

számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatók.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől

gyűjtik

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és

információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés

jogalapjáról,

d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy

harmadik fél jogos érdekeiről,

e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – illetve a

címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek

az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

11

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az

érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint

legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető

információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve

milyen várható következményekkel bír.

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból

további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia

kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke

tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a

személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az

érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb

egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára

használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha

várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első

alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi, 2. pontban írt tényekről és

információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a

személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan

hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3.2. A további szabályokra az előbbi, 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)

leírtak az irányadóak.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az

előbbi 2. és 3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a

továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát

az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért

az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat

számíthat fel.

12

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke

tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a

hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –

kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,

hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül

törölje ha,

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű

ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges,

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy

statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné

tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke

tartalmazza.

13

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos

közérdekéből lehet kezelni.

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az

adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni

kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről

vagy adatkezelés-korlátozásról akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az

érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,

általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen

továbbítását is.

14

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17.

cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)). Az adtahordozhatósághoz

való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett

feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és

szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1)

e)), vagy jogos érdeken (6. cikk (1) f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az

érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e

célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen

üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a

továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

10.3. Ezen jogokra - legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során

kifejezetten - fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást

egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált

eszközökkel szemben is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból

vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével

kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen

kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében

van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése

érdekében szükséges;

15

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles

megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos

érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az

adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a

döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-

22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető

jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi

incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó

nevét és elérhetőségeit;

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető

következményeket;

c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő

esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13.2. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a

titkosítás alkalmazása – amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem

jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

tájékoztatását.

16

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági

jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen

a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye

szerinti tagállamban – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes

adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a

panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos

eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél

jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való

jog

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme

nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági

jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével

szemben.

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme

nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes

felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem

tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről

vagy annak eredményéről.

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye

szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel

kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg

véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a

véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó

jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog –

sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha

megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése

következtében megsértették az e Rendelet szerinti jogait.

17

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő

vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell

megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye

szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó

valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Székesfehérvár, 2018. május 25.